Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.
Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under «les mer».

Se årsmelding 2011 «her» 

Se årsregnskap 2011 «her»

Se nye vedtekter fra 2012 «her»

Se årsmøteinnkalling «her»

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUKSTJENESTER MIDT-TRØNDELAG BA.  

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA avholder sitt årsmøte torsdag 12. april 2012 kl. 19.30 på Hegramo Kafe i Hegra. 

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær.
4. Valg av to representanter til å skrive under møteboka.
5. Styret si årsmelding.
6. Regnskap og revisjonsmelding.
7. Budsjett for kommende år til orientering.
8. Godtgjøring til tillitsvalgte.
9. Innkomne saker
10. Nye vedtekter i forhold til at Landbrukstjenester Midt-Trøndelag skal bli SA.
11. Valg:– valg av styreleder for 1 år.– valg av styremedlemmer for 2 år. valg av 3 vararepresentanter til styret for 1 år.– valg av nestleder.– valg av revisor.– valg av medlem og varamedlem til valgnemnd.   

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 5. april 2012,v/styrets leder Elisabeth Skjærvik, 7510 Skatval.                                               
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA.   

Styret  

Årsmelding 2011, regnskap 2011 og nye vedtekter finner du på hjemmesida vår:www.landbrukstjenester-mt.no Hvis du ikke har tilgang på internett og vil ha årsmelding og regnskap på papirkontakt oss på tlf. 73811920 eller sms 92035736.