Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte

Årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA for 2020
avholdes på Kvithammer tirsdag 20. april kl. 11.00.  Hvis koronasituasjonen
gjør det umulig å ha fysisk møte, så  avholdes møtet på Teams samme tidspunkt.
Årsmelding og årsregnskap er signert elektronisk.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

LANDBRUKSTJENESTER MIDT-TRØNDELAG SA.


Landbrukstjenester Midt-Trøndelag
SA avholder sitt årsmøte

 tirsdag 20. april kl. 11.00 på Kvithammer.
Hvis det pga. koronasituasjonen blir umulig å ha fysisk møte, så blir møtet avholdt på Teams samme tidspunkt.

 

Sakliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.
 4. Styrets årsmelding.
 5. Regnskap og revisjonsmelding.
 6. Disponering av evt. årsoverskudd.
 7. Informasjon om budsjett for kommende år.
 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 9. Valg
 10. valg av styreleder for 1 år.
 11. valg av styremedlemmer for 2 år.
 12. valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år.
 13. valg av nestleder
 14. valg av revisor
 15. valg av medlem og varamedlem til valgkomite

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 13. april 2021,

v/styrets leder Rune Stenmo, 7530 Meråker.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA.


Styret

 Årsmelding 2020 og regnskap 2020 finner du på hjemmesida vår:

www.landbrukstjenester-mt.no

Det blir lagt ut etter hvert.

Årsregnskap

Årsmelding 2020

Hvis du ikke har tilgang på internett og vil ha årsmelding og regnskap på papir

kontakt oss på tlf. 73811920 eller sms 92035736 så sender vi i posten.