Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Nyheter

Årsmøte

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA avholder sitt årsmøte Onsdag 8. mars kl. 12.00 på Kvithammer.

LES MER »

Digital legehjelp frå Hjemmelegene

Alle som har If Vertikal helseforsikring gjennom NLT har no tilgang til digital legehjelp frå Hjemmelegene. Denne tenesten er inkludert i helseforsikringa og kan dermed nyttast utan ekstra kostnadar. Klikk deg inn på vedlegget

LES MER »

Nyheitsbrev desember 2022

Då er nok eit år snart historie og vi er nærmar oss eit nytt år med nye opplevingar og moglegheitar. Året som gjekk har så og seia vore eit normalt år sett i forhold

LES MER »

Info til ansatte

SISTE UTLØNNING FOR 2022: Absolutt siste frist for innlevering av timelister for 2022 er: Torsdag 22.  desember 2022(Det er tidsnok i løpet av dagen).

LES MER »

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MER »

Webtemp-elektroniske timelister

          Vi anbefaler alle våre ansatte å bruke elektroniske timelister.  Ta kontakt med Avløserlaget så sender vi en innloggingslink til deg.  Medlemsreskontoen er fra 01.01.2022 flyttet til Webtemp. Les mer

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2022!

  Etter ein utruleg jamn semifinale så står vi no att med tre finalistar. Desse tre er Marina Fredheim frå #landbruknord – #tromsogfinnmark, Britt Elena Wollan frå #landbrukstjenesterfosen – #trøndelag og Line Hallingen frå

LES MER »

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA torsdag 17. mars kl. 12.00 på Hegramo – Walberg Selskapsmat.

LES MER »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MER »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MER »

Årsmøte

Årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA for 2020 avholdes på Kvithammer tirsdag 20. april kl. 11.00.  Hvis koronasituasjonen gjør det umulig å ha fysisk møte, så  avholdes møtet på Teams samme tidspunkt. Årsmelding og årsregnskap

LES MER »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MER »

Avstemming på Årets Avløysar er i gong

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til landsfinalen i Årets Avløysar 2020. Vi har fått inn heile 60 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 36 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MER »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MER »

Årsmøte

Årsmøtet som egentlig skulle vært arrangert tirsdag 17. mars, avholdes digitalt via Teams torsdag 7. mai kl. 11.00.  Årsak til utsettelsen er situasjonen vedr. koronaviruset. Se årsmøtedokumenter ved å klikke på bildet eller saken!

LES MER »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Smittevern – Smittesikker

Animalia har produsert ein aktuell brosjyre på fleire språk om smittevern. Brosjyren heiter «Smittesikker» og er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske tilsette i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder

LES MER »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MER »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MER »

Årsmøte

Medlemmer innkalles til årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag torsdag 30. mars. Sted: Hegramo Kafe. Tidspunkt: Kl. 11.00

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »

Siste utlønning for 2016

Siste frist for innlevering av timelister for året 2016 er fredag 16. desember. Disse blir da lønnet ca. 20. desember. Det er også en utlønning 10. desember på bakgrunn av innlevering innen 5. desember. Timelister

LES MER »

Avløserkurs for nybegynnere

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerer avløserkurs for nybegynnere.  15 timer teori og 12 timer praksis. Oppstart 16. januar 2017 på Selbuskogen Skisenter.  Aldersgrense 15 år. Påmelding innen 15. desember. For spørsmål 73811920. Påmelding til: landbrukstjenester@neanett.no

LES MER »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MER »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MER »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MER »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-

LES MER »

Årsmøte

  Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA avholdes på Hegramo Kafe tirsdag 14. april 2015 kl. 11.00. Bevertning! Helsing Styret

LES MER »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MER »

Helgeavløser

Rollaug Korstad er ledig helgeavløser. Han blir nå 18 årog har gått avløserkurs.Telefon 92860396.

LES MER »

Vasking/rengjøring

Tar på meg vaskejobber i Stjørdal. Ta kontakt med meg så avtaler vi videre. Malgorzata KrzystekTlf. 98411527eller papu82@o2.plKan også ta kontakt via Landbrukstjenester.

LES MER »

Avløserkurs

AVLØSERKURSLandbrukstjenester Midt-Trøndelagarrangerer avløserkurs.Ca. 15 timer teori og 15 timer praksis.  Teorien blir på tirsdager 18-21. Oppstart i vinter.  Påmelding innen 10.02. Påmelding til:landbrukstjenester@neanett.no

LES MER »

Steinplukking

Steinplukking i Selbu utføres av Øyvind Kulseth,7584 Selbustrand. Tlf. 99363537. Har både steinrive og plukker. (Saga-dan 4 m. rive).

LES MER »

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA ble avholdt tirsdag 23. april på Hegramo Kafe. Les protokoll under «les mer»

LES MER »

Årets avløser

Annett Kerber fra Selbu ble kåret til årets avløser i Sør-Trøndelag for 2012. Utdelingenble foretatt under Norske Landbrukstjenester sin høst- samling på Rica Hell Hotell onsdag 14. november. Vi gratulerer Annett med utmerkelsen.

LES MER »

Forebygging av muskelplager i avløseryrket

Vi har hatt tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Det skjedde 14.05.12. De fleste andre avløserlaga i fylket har også hatt lignende tilsyn. Arbeidstilsynet fokuserte spesielt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan føre til sykdom og

LES MER »

Avløser i Meråker

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes i Meråker, men må regne med å arbeide i perioder på Stjørdal.

LES MER »

Ledig avløser 2

Sander Hammer Berget er ledig for sommerarbeid. Han er 15 1/2 år og bor på Skatval.Maling og forefallende arbeid.Telefon 45214236.

LES MER »

Avløserkurs våren 2012

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerte avløserkurs på Stjørdal 13. og 14. april (Skjelstadmark). Det var hele 21 motiverte ungdommer som var med på kurset. Ta kontakt hvis noen trenger deltidsavløser.  Noen av dem er faktisk godt i

LES MER »

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under «les mer».

LES MER »

Helseforsikring for våre medlemmer.

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstjenester.Vi har meldt inn en del avløsere kollektivt. Det betyr at forsikringen kan tilbys Dere medlemmer.  Vi får

LES MER »

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.Skjema under «les mer»Hvis dette blir gjort blir KSL-kontrollen enklere!

LES MER »

Sikkerhet og praktisk bruk av motorsag

Kurset er fulltegnet og starter nå i november,  2 lørdager. Kurset omfatter praktisk bruk av motorsag, sikkerhet og stell av motorsag.   Må være fyllt 16 år. Instruktør: Vidar Ingstadbjørg. Medarrangør: Selbu Skogkontor

LES MER »

Avløserkurs

Vi planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.16 timer teori og 16 timer praksis.  Oppstart senere i høst/vinter.  Påmelding innen  1. november. Påmelding til:landbrukstjenester@neanett.no

LES MER »

Kuklipping

Vi har en eminent kuklipper som tar på seg oppdrag med klipping av kyr. Han heter Krzysztof krzystek tlf. 98411527 eller ring oss på73811920!

LES MER »

Husrom

Er det noen som har husrom på Stjørdal til en mann fra Bosnia. Han snakker bra norsk.Gjerne på Skatval. Han arbeider som avløser.Tlf. 94739747. Eller ta kontakt med oss.

LES MER »

Landbruksvikar

Landbruksvikar Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker. Se mer under «les mer»

LES MER »

Avløser til geiteseter

Avløser søkes til seter på en plass som heter Bakvatnet ved Østersund. I sommer fra ca 23. juni skal vi ha ca 200 geiter på setra. Les mer under «les mer»

LES MER »

Ønsker arbeid

Malgorzata Krzystek ønsker seg arbeid fra 1. september 2011. Gjerne rengjøring ellerannet arbeid. Hun er forøvrig kona til vår eminente kuklipperKrzysztof Ring tlf. 98411527.

LES MER »

Ringavløser

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes på en ring i Selbu. Vi ønsker en avløser med relevant praksis innen melkeproduksjon og sau, men som også kan utføre annet arbeid

LES MER »

Landbruksvikar

Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker.  Les mer under «les saken» Søknadsfrist til 15.

LES MER »

Ledige deltidsavløsere

Et ektepar som skal flytte til Stjørdal i midten av februar er interessert i deltidsavløsning på gård. De er bosatt i Hegra.Les mer under «les mer»!

LES MER »

Fastavløsning/ringer 2011

Dere som er med i ring, og ønsker å være med videre i 2011 finner skjema under «les mer».  Nye medlemmer som ønsker fastavløsning i 2011 kan også melde seg. Det gjelder først og fremst

LES MER »

Ferie

Kontoret er stengt fra mandag 19. juli pga. ferie.  Hvis det er noe du trenger hjelp til send sms til 92035736 så kan jeg ta kontakt! 

LES MER »

Lam tatt av ulv

Over 20 lam er tatt av ulv vest for Selbuskogen. Fredag 18. juni ble ulven sett passere RV 705 ved «Trøinn» på Skogen. Det var Bjørn Arne Stokke som så ulven.  Les mer på

LES MER »

Møkk-kjøring

Omrøring av skit mens avløseren/bonden arbeider i fjøset må ikke forekomme. Vi har fått signaler fra avløseresom synes det er ubehagelig!Det er farlig da gassen ikke merkes før det er for sent.

LES MER »

Bondeaksjon

Selbu Bondelag hadde onsdag 14. april en aksjon utenfor COOP i Selbu. Les mer under «les saken»

LES MER »

Vedkløyving

Det er nå sesong for vedarbeid.  Det er viktig med opplæring i bruk av ved- maskiner.  En vedkløyver er ingen «barneleke»!  Les mer under «les saken»

LES MER »

Klauvskjæring

De som skal ha utført klauvpleie i Selbu må kontakte Håvard Jørgensen snarest på tlf. 90986889.

LES MER »

God Påske

Vi ønsker våre medlemmer og ansatte en riktig fin påske!Vi har åpent mandag 29. marsi påskeuka. Åpent igjen tirsdag 6. april. Timelister må sendeseller leveres i løpet av tir 6.04!

LES MER »

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag ble avholdt tirsdag 13. april 2010 på Hegramo Kafe.  Regnskap 2009 og årsmelding finner du under «les saken».  Det nye styret finner du også der.

LES MER »

HMS-kurs

Nytt HMS-kurs starter 24.03.  Bønder som ikke har tatt  kurset bør nå ta det.  Les mer ang. påmelding under «les saken» Les mer om Landbrukshelsen her: www.lhms.no

LES MER »

Skattekort eller frikort

Vi må ha skattekortet eller frikortet for 2010.  Ellers er vi pålagt å trekke 50 %.Du kan bestille skattekort eller frikort ved å klikke deg inn pålinken under»les saken»

LES MER »

Gaupe felt i Selbu

Tirsdag 3. februar felte Idar Jarle Trondseth ei gaupe ved Vårvollvegen på Tømra.  Forrige uke ble ei gaupe felt på Stjørdal. Les mer om saken under «les saken»

LES MER »

Avløserkurs

Avløserkurs for nybegynnere startet opp 13. januar. Det er 19 deltagere på kurset. Torgrim Garberg er lærer storparten av kurset på storfe og sau. Jon Arne Sesseng er lærer på gris. Kursdeltagerne har 4

LES MER »

Åpent fjøs

Mandag 25. januar holdt Selbu og Tydal Produsentlag sammen med leverandører og Tine Rådgivning og Medlemmer  åpent fjøs hos Setsaas Samdrift og hos Marit og Asle Garberg.  Fjøsa er ennå ikke tatt i bruk,

LES MER »

Avløserkurs

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.Påmelding innen  25.11!

LES MER »

Svineinfluensa oppdaget på gris

Det er nå oppdaget over 20 tilfeller av svineinfluensa i grisebesetninger i Norge.Henstiller bønder og avløseresom arbeider i grisefjøs om å være ekstra forsiktig!

LES MER »

Kuklipping

Vi har en avløser som utfører kuklipping. Han heter Krzystof Krzystek og bor i Skjelstad-mark. men han kan utføre kuklipping i hele vårtområde. Han treffes på tlf. 98411527. Ellers kan vi ta i mot bestilling

LES MER »

Forholdsregler mot smitte av svineinfluensa

Grisebønder og avløsere som arbeider i grisefjøs les teksten under «les saken».Det er viktig å være nøye i forhold til smittespredning i disse dager! Under «les saken»kan du lese hva jordbrukssjefog kommunelege uttaler omsaken!

LES MER »

Ny landbruksvikar

Tom Inge Bakken, 36 år er ansatt som ny landbruksvikar i Meråker og Stjørdal. Han begynte i jobben 22. juni.

LES MER »

Selbuløpet 23.05.2009

Eldar Rønning, Skogn IL vant Selbuløpet på tida 32.19.Du finner også flere fra distriktet vårt på resultatlista!Se under «les saken»

LES MER »

Ledig avløser i sommer

Jente 16 år ønsker avløserjobb i sommer eller røkterjobb på fellesseter.  En sesong som helgeavløser bak seg og har avløserkurs. Ta kontakt med oss  hvis du trenger avløser!

LES MER »

Tilskuddsguide

Her finner du regler fra StatensLandbruksforvaltning ang. avløserordningene.  Du finner bl.a. regler for ferie/fritid og sykdomsavløsning.

LES MER »

Norske Landbrukstjenester

NLT er en medlemsorganisasjon for alle avløserlaga og landbrukstjenestene over hele landet.  Medlemslaga formidler og organiserer avløsertjenester til landbruket.  http://www.landbrukstjenester.no/

LES MER »

Klauvskjæring

Våren er kommet og det er tid for klauvskjæring.  Les mer om «klauvskjæring» til venstre på hovedmenyen.

LES MER »

Ny nettside

Vi har oppgradert vår nettside, og har derfor forandret oppsettet på sida vår.  Vi har hatt 17.500 besøk på sida vår siden den ble opprettet i mai 2007.

LES MER »