Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Siste endringer i tilskudd ved sykdom

Les mer om endringene under «les mer»

Les mer «her»

Eller les teksten i endringene nedenfor:

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret – velferdsordninger

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.:

Satsene i ordningen øker fra 1. januar 2010. Maksimal dagsats øker fra kr 1 130 til kr 1 200,

en økning på 6,2 %. Tabellen under viser maksimalt tilskudd pr. dag og pr. foretak for de

ulike intervallene av avløsertilskudd ferie og fritid gjeldende fra 1. januar 2010.

Husdyr- og planteprodusenter Sats, kr

Maksimalt avløsertilskudd ferie og fritid/

Maksimalt grunnlag for planteprodusenter*

Maksimalt beløp

kr 5 000 – 12 000       400 kr.

kr 12 001 – 18 000     600 kr.

kr 18 001 – 24 000     800 kr.

kr 24 001 – 30 000   1 000 kr.

kr > 30 000              1 200 kr.

 Produksjon av korn, poteter, frukt og bær, grønnsaker og andre planteprodukter

De nye satsene for ferie og fritid er gjort gjeldende for året 2009. Dette fører til at noen

foretak får høyere maksimal dagsats ved beregning av tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Siden det allerede er gjort mange utbetalinger av tilskudd til avløsning ved sykdom mv. som

gjelder 2009, kan noen søkere ha fått lavere tilskudd enn de nye satsene gir grunnlag for. Det vil være svært arbeidskrevende å gå gjennom alle saker som har fått utbetaling hittil i 2009.

Avtalepartene er derfor blitt enige om at det nye utmålingsgrunnlaget bare skal legges til

grunn ved behandling av nye saker som er mottatt etter 1. juli 2009.

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet:

Fra 1. januar 2010 øker maksimal betaling fra brukerne av landbruksvikartjenester ved

sykdom og andre krisesituasjoner til kr 1 200 pr. dag. Dette tilsvarer maksimal dagsats ved

tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Tidligpensjon til jordbrukere:

Det er ingen endringer i satser eller regelverk.

Med hilsen

for Statens landbruksforvaltning

Aage Ramsfjell Ingeborg Seip

seksjonssjef rådgiver